اداره بازرسی

فرم دریافت شکایت مردمی دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • تاریخ*
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*کامل
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شکایت*
  6
 • شماره تلفن*
  7
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  8